جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

کروتزر - 42 تمرین (کاپریس) برای ویولن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ادموند سینگر
مترجم : اشکان خمسه‌پور

کروتـزر کـه یکـی از پیشـروان مکتـب ویولن‌نـوازی مشـهوری بـود کـه در ایتالیـا پایه‌گـذاری شـد و در فرانسه توسط ویّوتی، بایو، رُد و خـود او گسـترش یافـت، بـا کتـاب «42 تمریـن یـا کاپریـس» اثـری را تقدیـم آینـدگان کـرد کـه همچنـان بـه حـق، جایـگاه مهمـی را در هـر دورۀ آمـوزش ویولـن به خـود اختصـاص می‌دهـد و در واقع یک اثر کلاسـیک در این حوزە اسـت کـه اسـتفاده از آن بـرای بنیان‌گذاشـتن پایـه‌ای محکـم در تکنیـک ویولـن، اجتناب‌ناپذیـر بوده و می‌توانـد مقدمـه‌ای باشـد بـرای «24 کاپریـس رُد» که دشـوارتر هستند.

تعداد
قیمت : 120,000 تومان
محصولات مرتبط