جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

کایزر (اپوس 20) 36 تمرین مقدماتی و طبقه‌بندی شده برای ویولن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : لویی اسْوِچنسکی
مترجم : اشکان خمسه‌پور

کتاب 36 تمرین ابتدایی و طبقه‌بندی شدۀ کایزر (اپوس 20) که یکی از مهم‌ترین کتاب‌های تمرین برای نوازندگان مبتدی ویولن است، طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های آرشه‌کشی، تغییر پوزیسیون و انگشت‌گذاری را پوشش می‌دهد. این کتاب پایه‌ای قوی را برای کتاب‌های فنی پیشرفته‌تر، مانند کروتزر و کرایسلر فراهم می‌کند. لویی اسوچنسکی در بارۀ ویراست حاضر می‌نویسد: " بـا رعایـت دسـتورالعمل‌های ارائـه شـده در این ویراسـت، هنرجوهـا هنگامـی کـه آمـاده شـده باشـند تـا اتودهـای کروتـزر را بـه دسـت بگیرنـد، پـاداش خـود را کـه نتیجـۀ حاصل‌شـدن پوزیسـیون صحیـح دسـت چـپ اسـت و بـدون وجـود آن نمی‌تـوان بـه تکنیکـی قابـل اطمینـان دسـت یافـت، خواهنـد گرفـت."

تعداد
قیمت : 75,000 تومان
محصولات مرتبط